Kręgi

Działalność Kręgów określają paragrafy 19 i 20 Statutu PSK

 

§ 19

Jednostkami terenowymi są Kręgi i Koła Korczakowskie skupiające członków ze względu na siedzibę i działalność zawodową lub miejsca zamieszkania.
Kręgi i Koła powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków rzeczywistych. Władzami Kręgów i Kół są: Walne Zebranie i Zarząd, do których stosuje się odpowiednio przepisy paragrafów 23-30 Statutu.

§ 20

Celem powołania jednostek terenowych – Kręgów i Kół jest:

  1. Usprawnienie pracy organizacyjnej i bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia,
  2. Reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia wobec władz oświatowych, rządowych i samorządowych,
  3. Propagowanie celów Stowarzyszenia,
  4. Przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach jednostki terenowej, instytucji i towarzystw działających na rzecz dzieci i młodzieży,
  5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia,
  6. Przedstawiciele Kręgów i Kół zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu,
  7. Przedstawiciele Kręgów i Kół mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Zobacz wszystkie dostępne kręgi

Skip to content