Konkursy na projekty edukacyjne

„Demokracja. Jesteśmy u siebie”

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka adresowany jest do uczelni wyższych, szkół, placówek, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży, uczniów i studentów.

Projekty winny wspierać młodych ludzi w działaniach podejmowanych w społeczności, do której przynależą, w której żyją na co dzień. Istotnym jest również stworzenie im dogodnych warunków do wypowiadania się we własnym imieniu i w imieniu rówieśników,  oraz doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i słuchania w szacunku dla odrębności.

Uczestniczenie w konkursie i tworzenie projektów ma być też  okazją do wprowadzania korzystnych zmian w otoczeniu, „wzięcia spraw w swoje ręce” w szkolnych i uczelnianych samorządach, sąsiedztwie, środowisku lokalnym, do podążania za myślą Janusza Korczaka: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

Projekty składane na Konkurs winny nawiązywać do postaci i idei Janusza Korczaka –  sprzymierzeńca dialogu.

Szczególnie cenne dla nas będą projekty:

  • międzykulturowe z udziałem osób z różnych kultur, grup etnicznych, kręgów językowych,
  • integrujące działalność różnych instytucji i grup społecznych, angażujące środowisko lokalne, projekty wielopokoleniowe,
  • wykorzystujące media społecznościowe do edukacji i aktywności obywatelskiej i samorządowej.

Koniecznym warunkiem, jaki projekt musi spełniać jest współudział dzieci i młodzieży, uczniów i studentów, od momentu jego tworzenia, poprzez realizację i ocenę efektów.

Projekt może być realizowany w okresie: czerwiec – listopad  2023 roku.

Podmiot zgłaszający swój udział w Konkursie może złożyć nie więcej niż dwa wnioski aplikacyjne.

Nadesłane projekty będą oceniane przez specjalnie do tego celu powołane Jury.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka przyzna nagrody dla laureatów konkursu  w postaci dofinansowania do realizacji projektów do 6000 zł. Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji projektu, tzn. wnioskodawcy muszą zapewnić ze środków własnych (lub z innych źródeł) co najmniej 20% udziału.

Wszystkie projekty wyróżnione  przez Jury wezmą udział w plebiscycie przeprowadzonym na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Oprócz dofinansowania na realizację projektu laureat zdobędzie również honorowy tytuł zwycięzcy publiczności.

Wnioski aplikacyjne należy składać do 14 kwietnia 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego) w 2 egzemplarzach: w formie papierowej na adres korespondencyjny Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: ul. Białobrzeska 15/56, 02-370 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs na projekty edukacyjne „Nie wolno zostawiać świata, jakim jest – VI edycja” oraz w drugim egzemplarzu  w formie elektronicznej na adres e-mail: barbara.sochal@poczta.onet.pl.


[1] Pozostałe dokumenty takie jak: umowa podpisywana z laureatem i wzór sprawozdania, zostaną przekazane podmiotom, które otrzymają dotację.

Skip to content