Informacje prawne

   Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka jest organizacją pozarządową promującą i popularyzującą w Polsce i za granicą humanistyczne idee i dorobek twórczy tego wybitnego pedagoga, publicysty, pisarza, lekarza i działacza społecznego. W  swojej działalności prowadzonej od 1997 roku (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym  w 2003 roku), Stowarzyszenie kontynuuje i pomnaża 50-letnie osiągnięcia  Polskiego Komitetu Korczakowskiego. Realizuje projekty z zakresu edukacji, wychowania i profilaktyki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Podejmuje działania rewalidacyjno-rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Współpracuje ze środowiskiem naukowym, członkowie Stowarzyszenia i współpracownicy prowadzą i upowszechniają wyniki badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza Korczaka.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zrzesza w Polsce szkoły, placówki, instytucje i organizacje pozarządowe noszące imię Janusza Korczaka lub pracujące metodami korczakowskimi z dziećmi i młodzieżą. Stowarzyszenie od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego, realizującą projekty oraz świadczącą pomoc       i wsparcie organizacyjne i merytoryczne pro publico bono.

Na terenie Polski PSK tworzy federację regionalnych Kręgów Korczakowskich. Obecnie działają: Krąg Dolnośląski (województwo dolnośląskie i opolskie), Krąg Lubuski (województwo lubuskie i zachodnio-pomorskie), Krąg Łódzki (województwo łódzkie i świętokrzyskie), Krąg Małopolski (województwo małopolskie i podkarpackie), Krąg Mazowiecki (województwo mazowieckie i lubelskie), Krąg Podlaski (województwo podlaskie), Krąg Północny (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie), Krąg Śląski (województwo śląskie), Krąg Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, Krąg Warszawski (Salon Warszawski skupiający członków indywidualnych PSK). Kręgi zgodnie z przyjętą zasadą ich autonomiczności  realizują programy we własnym  środowisku ale również podejmują działania o zasięgu ogólnopolskim oraz włączają się do inicjatyw międzynarodowego ruchu korczakowskiego.

Polskie Stowarzyszenie  należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, które skupia wiele różnych organizacji pozarządowych, instytucji oraz  członków indywidualnych na całym świecie, m. in. w Anglii, Austrii, Francji, Holandii, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i  Ukrainie.

Stowarzyszenie mieści się w Warszawie na ul. Jaktorowskiej 6, w siedzibie dawnego Domu Sierot prowadzonego przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską, obecnie Domu Dziecka Nr 2.

WYCIĄG Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ
VII Wydziału Cywilnego i Rejestrowego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie

Nazwa stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Numer pozycji rejestru (nr KRS)
0000142755

Data wpisu:
24.01.2003

Nr wpisu w pozycji rejestru 1

Teren działania:
obszar Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienie do powoływania jednostek terenowych wynikające z §7 statutu.

Siedziba władz stowarzyszenia:
Warszawa, ul. Jaktorowska 6

Sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych określony jest w §29 pkt.9 i §31 ust.1 pkt.1 i §34 ust.2 statutu:

§ 29

Reprezentowanie stowarzyszenia w Międzynarodowym Stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka oraz w innych organizacjach międzynarodowych i krajowych działających na rzecz dziecka.

§ 31

Do zadań Prezydium należy:

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 34

Do ważności oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób – przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz upoważniony przez Zarząd Stowarzyszenia członek Zarządu.

Skład organu uprawnionego do reprezentowania stowarzyszenia:

Zarząd w składzie:
Przewodnicząca: Barbara Janina Sochal
Wiceprzewodniczący: Barbara Młodziejewska, Jacek Krogel
Zarząd
Członkowie Prezydium: Dorota Witkowska, , Joanna Fiszer , Olga Gronowska-Pszczoła
Pozostali Członkowie Zarządu: Renata Paluch, Gabriela Przybysz, Marta Ciesielska, Anna Kamińska, Yaron Becker,  Roma Ludwicka,  Mariusz Wawrzyniak, Barbara Milewska, Katarzyna Fabich, Jacek Kowal
Komisja rewizyjna: Beata Wierzbicka, Ewa Dziaduś, Małgorzata Hajdukiewicz


Konto:
PKO BP XIV Oddział w Warszawie
07 1020 1156 0000 7302 0058 6693

NIP:

Drugi Urząd Skarbowy
Warszawa-Śródmieście
Samodzielny Referat Ewidencji i Identyfikacji Podatników
02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14
Decyzja z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania
numeru identyfikacji podatkowej 526-22-09-229

Skip to content