AKTUALNOŚCI
   

 

 

VIII PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH „KWIATY INTEGRACJI”  2016

 

Od 24 lat Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie jest placówką o charakterze integracyjnym. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych
z niepełnosprawnymi to możliwość różnorodnych  wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Wspólna zabawa, uczenie się, rozmowy, spacery, posiłki, radosne
i smutne chwile budzą wzajemne zaufanie, zrozumienie oraz pełną wzajemną akceptację.
Dzieci w stosunku do siebie są otwarte, nie mają uprzedzeń, odczuwają potrzebę współdziałania. Obserwując przez wiele lat korzyści płynące z procesu integracji placówka stworzyła możliwość zaprezentowania walorów dziecięcych działań  w formie artystycznej. Tak zrodziła się idea „Kwiatów Integracji”.

Głównym założeniem przeglądu jest ukazanie korzyści płynących z procesu integracji dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych (m.in. prawo do zabawy, szacunku, tolerancji i radości) poprzez prezentacje ich talentów, umiejętności i możliwości
w formie artystycznej. Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Kwiaty Integracji” stwarzają dzieciom okazję do: rozumienia i akceptacji inności; gotowości do niesienia pomocy i kształtowania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka; podejmowania wspólnych działań zmierzających do realizacji założonego celu;
wyrażania siebie, swoich emocji, przeżyć w różnych formach artystycznych  (pantomima, ruch, gest,  mimika, taniec, recytacja, śpiew, gra na instrumentach); wzmacniania wiary
we własne siły i możliwości, eksponowania swoich mocnych stron, ukazania talentów i umiejętności; pokonywania nieśmiałości, lęków, oporów przed występami publicznymi; odgrywania ról i wchodzenia
w świat fantazji, nastrojów często odmiennych od rzeczywistości, w której żyją na co dzień;
czerpania korzyści
z aktywnego udziału w przedstawieniu (radość, otwartość, spontaniczność, ekspresja ruchu, rozładowywanie napięć emocjonalnych); dobrej zabawy w gronie rówieśników.

Dotychczasowe przeglądy artystyczne zaowocowały powstaniem pięknych, barwnych przedstawień teatralnych przeplatanych muzyką, śpiewem i tańcem.   
             
Na scenie mali aktorzy mogą zaprezentować swoje liczne talenty, a dzieci niepełnosprawne przy wsparciu zdrowych rówieśników mają możliwość pokazania swoich umiejętności.

             Z roku na rok Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Kwiaty Integracji” nabierają coraz większego zasięgu. Od roku 2012, dzięki udziałowi przedszkoli integracyjnych z innych dzielnic, przegląd przybrał charakter ogólnowarszawski. Przedszkole nosi imię patrona Janusza Korczaka, w związku z tym przedsięwzięcie propaguje prawa dziecka, a szczególnie prawo do radości.

            W tegorocznym VIII Przeglądzie Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji” wzięło udział pięć przedszkoli integracyjnych: Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
z Piastowa, Przedszkole Integracyjne
nr 117 „Przyjazna Kraina” z Warszawy, Przedszkole Integracyjne nr 209 „Zaczarowane Ziarenko”
z Warszawy oraz Przedszkole nr 418 z Oddziałami Integracyjnymi
z Warszawy. Łącznie na scenie wystąpiło 150 dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.   
 
Patronatem honorowym przedsięwzięcie objęli: Burmistrz Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy Pani Urszula Kierzkowska, Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Polskie Stowarzyszenie imienia Janusza Korczaka Pani Barbara Janina Sochal, Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP Pani Anna Wróbel, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Pani dr Aneta Jegier, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pan Robert Faliszewski, Firma NOWASZKOŁA Pan Maciej Zieliński oraz Firma MOJE BAMBINO Pani Ewa Myka.

            Dzięki wsparciu licznym sponsorom dzieci otrzymały indywidualne upominki oraz prezenty dla przedszkoli. Największym sukcesem dla organizatorów  był uśmiech na twarzach wszystkich dzieci biorących udział we wspólnej zabawie na wielkiej scenie.  Dumni i wzruszeni rodzice nagradzali gromkimi brawami wszystkich artystów tegorocznego przeglądu.

            Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie
ma ogromną nadzieję, że w kolejnym roku, inne przedszkola integracyjne zechcą współuczestniczyć
w propagowaniu idei integracji w środowisku lokalnym i poza nim.

 

 

 

                                                                       

   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |