AKTUALNOŚCI
   

 

O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W GENEWIE

31 maja w Genewie odbyło się zorganizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka   
6. Międzynarodowe Seminarium poświęcone Januszowi Korczakowi. Tematem spotkania była analiza dziedzictwa
i pedagogiki Janusza Korczaka pod kątem edukacji włączającej, ze szczególnym odniesieniem do art. 2 Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka reprezentowała Monika Modrzejewska, członek Zarządu PSK
i przewodnicząca Kręgu Małopolskiego.

Sprawozdanie z Seminarium

„Towards Inclusive Education - Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Child”

  1. Organizatorzy:

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych

oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

  1. Nazwa wydarzenia:

Seminarium : International Seminar. Towards Inclusive Education - Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Child

   3. Coroczna konferencja organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w budynku Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie (Szwajcaria) jest wydarzeniem, na które zapraszani są działacze, pedagodzy i edukatorzy z całego świata. Tematem przewodnim dyskusji, prezentacji oraz wymiany doświadczeń jest analiza działań na rzecz rozwoju edukacji i praw dziecka w perspektywie Konwencji Genewskiej o Prawach Dziecka.

Tematem tegorocznego spotkania była integracyjna edukacja, włączająca wszystkie dzieci z różnych grup społecznych do procesu nauki i nawiązywały do 2. Artykułu Genewskiej Konwencji o Prawach Dziecka:

 Artykuł 2

1. Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej Konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność, cenzus urodzenia lub jakikolwiek inny tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego.

2. Państwa-Strony będą podejmowały właściwe kroki dla zapewnienia ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania, ze względu na pochodzenie, działalność, wyrażane poglądy lub przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków rodziny.

Na konferencję złożyło się wiele wystąpień prezentowanych przez ekspertów z różnych dziedzin. Przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji i ciał rządowych, organizacji pozarządowych i innych. Wśród nich znalazł się Rzecznik Praw Dziecka RP – pan Marek Michalak, Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – pani Batia Gilad, reprezentanci UNESCO oraz Komitetu Praw Dziecka (Committee on the Rights of the Child), w tym jego Przewodnicząca –  Kirsten Sandberg. Gospodarzem Seminarium był pan Remigiusz Henczel – Ambasador w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych.

Główne tematy poruszane w wystąpieniach konferencyjnych dotyczyły edukacji włączającej, w szczególności: integracji dzieci ze wszystkich środowisk, związanych z nią problemów i perspektyw; zabawy jako metody integracyjnej, praw dzieci do edukacji oraz prawniczej perspektywy zapisów Konwencji. Cały panel poświęcony był dzieciom romskim w krajach Europy Południowej i włączenia ich do procesów edukacyjnych.

               

Monika Modrzejewska

członek Zarządu PSK, przewodnicząca Kręgu Małopolskiego

 

  
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |